REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.grawerstwo.net, który prowadzony jest przez firmę GRAWERSTWO z siedzibą w Mielcu, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca lub Sprzedający – GRAWERSTWO. Wyrób pieczątek – Jan Madejczyk ul. Korczaka 49b 39-300 Mielec NIP: 817 100 36 76 lub GRAWERSTWO s.c. Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11; 39-300 Mielec, NIP: 8172053541
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 • Klient będący konsumentem – klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym net
 • Produkt – rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie.
 • Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
 • Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.
 • Termin dostawy – termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy.
 • Dostawca – firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostawy Produktów.
 • Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
 • Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 • Punkt Odbioru Osobistego – punkt, w którym Sprzedawca umożliwia odbiór Produktu, w przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji w Zamówieniu, znajdujący się pod adresem: GRAWERSTWO. Wyrób pieczątek – Jan Madejczyk ul. Korczaka 49b 39-300 Mielec lub GRAWERSTWO s.c. Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11; 39-300 Mielec

Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej.

Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca na potrzeby obsługi Zamówień kontaktuje się z Klientami drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 1. Składanie zamówień

Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

 • poprzez stronę internetową Sklepu:  GRAWERSTWO.NET;
 • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: mielec@grawerstwo.net ; laser@grawerstwo.net
 • telefonicznie pod nr tel. 17 583 36 21, 17 583 20 42
 • wysyłając formularz zamówienia zamieszczony w katalogach prezentujących Produkty

Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

 • dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);
 • zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 • Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza.

Klient może złożyć Zamówienie również:

 • za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres laser@grawerstwo.net – przez całą dobę
 • telefonicznie pod nr tel. 17 583 36 21- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (koszt połączenia według stawek operatora Klienta).
 • telefonicznie pod nr tel. 17 583 20 42- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia według stawek operatora Klienta).

Produkty takie jak pieczątki, dyplomy statuetki będą realizowane przez firmę Grawerstwo s.c., a produkty takie jak stemple mosiężne i metalowe będą realizowane przez firmę Grawerstwo Jan Madejczyk

Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy , nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm).

W przypadku Klientów będących konsumentami do złożenia Zamówienia poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie konieczne jest jego potwierdzenie w odpowiedzi na e-mail Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego, w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
Minimalny koszt zamówienia (suma cen sprzedaży produktów dodanych do koszyka) to 1 zł

 

 1. Obsługa zamówień

Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 48 godzin otrzyma e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia, w tym nazwę Produktu, numer Produktu, ilości sztuk, cenę Produktu, koszty i sposób realizacji Zamówienia (dostawa, Miejsce dostawy i Termin dostawy, Koszty dostawy albo w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy i koszt odbioru), całkowita suma do zapłaty, termin zapłaty, a także numer Zamówienia.

W mailu, o którym mowa w ust. 1 Klient będący konsumentem otrzyma informacje obejmujące:

 • główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym adres, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu; adres składania reklamacji;
 • łączną cenę i koszty dostawy;
 • sposób i termin zapłaty;
 • sposób i termin spełnienia świadczenia oraz stosowaną przez Sprzedawcę procedurę rozpatrywania reklamacji;
 • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy, ze wskazaniem wyjątków, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku do Ustawy;
 • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
 • funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
 • możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Wszystkie zamówienia złożone do godziny 15 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 15 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

Składając zamówienie klient oświadcza, że jest uprawniony do wykonania i zwielokrotniania znaku/pieczęci zawartego w zamówieniu i jego/jej/ich wykonanie nie stanowi naruszenia przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej. W przypadku wystąpienia z roszczeniami wobec wykonawcy przez osoby trzecie w związku z naruszeniem w/w ustaw zobowiązuje się zwolnić wykonawcę z wszelkich roszczeń i naprawić wszelkie szkody wynikające z faktu wykonania znaku/pieczęci z naruszeniem prawa.

Używanie chronionych znaków towarowych bez posiadania wymaganej licencji narusza przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. u. z 2023 r., poz. 1170). Używanie innych znaków bez zgody ich autora lub posiadania autorskich praw majątkowych do znaku może naruszać przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

 1. Terminy dostawy

W Terminie dostawy Sprzedawca zrealizuje Zamówienie, uprzedzając Klienta drogą elektroniczną o wysyłce Produktu z Magazynu Sprzedawcy.

Termin dostawy wskazany jest każdorazowo dla Produktu.

Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych (z wyłączeniem sobót) od dnia złożenia Zamówienia – w przypadku wyboru płatności „za pobraniem” albo od dnia zapłaty – w przypadku wyboru innej formy płatności.

W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie, może od umowy odstąpić.

W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z uwagi na niedostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może, bez utraty innych roszczeń:

 • wyrazić zgodę na zmianę Terminu dostawy;
 • zmienić Zamówienie;
 • odstąpić od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty.

W przypadku Klientów niebędących konsumentami, uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 lit c uzależnione jest od uprzedniego wezwania do wykonania umowy przez Sprzedawcę z wyznaczeniem terminu dodatkowego, chyba że Produkt został całkowicie wyprzedany. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeśli Klient dokonał przedpłaty.

Postanowienia Regulaminu dotyczące Terminu dostawy stosuje się odpowiednio do terminu, w którym Produkt będzie możliwy do odbioru w Puncie Odbioru Osobistego, w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy realizacji Zamówienia.

 

 1. Realizacja zamówienia

Dostawa lub Odbiór w Punkcie Odbioru Osobistego.

Sprzedawca będzie realizował Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy lub – w przypadku wyboru takiej opcji w Zamówieniu – umożliwiając odbiór Produktu w Punkcie Odbioru Osobistego, po jego sprowadzeniu z Magazynu Sprzedawcy.

Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu.

W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient niebędący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

Składając Zamówienie Klient ma możliwość wybrania opcji własnego odbioru zamówionego Produktu w Punkcie Odbioru Osobistego. W takim wypadku Klient sam lub poprzez upoważnioną przez siebie osobę odbiera Produkt. Koszt realizacji Zamówienia poprzez odbiór w Punkcie Odbioru Osobistego wskazany jest na stronie Sklepu i widoczny jest przy wyborze Produktu.

Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca przekaże Klientowi Paragon lub fakturę VAT według ustaleń przy złożeniu zamówienia.

 

 1. Płatności

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

 • wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy – w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia
 • gotówką – do rąk Dostawcy przy odbiorze Produktu w Miejscu dostawy („za pobraniem”).
 • płatność online: za pomocą przelewu online lub płatność BLIK

W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji (faktura pro-forma).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wysłanych do Klientów niebędących konsumentami do momentu zapłaty Ceny.

 

 1. Odstąpienia konsumenta od umowy

Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

Zgodnie z art. 27 Ustawy, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jeżeli towar nie posiada znaków personalizacji lub nie był wykonywany na indywidualne zamówienie czyli według indywidualnych parametrów podanych przez klienta tj. wymiar, kształt itp., bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Klient chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć oświadczenie np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres: mielec@grawerstwo.net lub laser@grawerstwo.net

Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na stronie Sklepu: www.grawerstwo.net lub poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy:mielec@grawerstwo.net lub laser@grawerstwo.net . W przypadku złożenia powyższego oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy złożonego drogą elektroniczną.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zarówno Sprzedawca, jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony. Koszty dostawy lub odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego pokrywa Sprzedawca. Klient pokrywa jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli ze względu na swój charakter (np. przesyłki wielkogabarytowe) Produkt nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Klienta o szacowanych kosztach przesłania Produktu do Sprzedawcy.

Zwracany Produkt należy wysłać niezwłocznie na adres: GRAWERSTWO. Wyrób pieczątek – Jan Madejczyk ul. Korczaka 49b 39-300 Mielec lub GRAWERSTWO s.c. Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11; 39-300 Mielec, podany w § 1, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty realizacji Zamówienia (Koszty dostawy lub odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego).

Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, Koszty dostawy zostaną zwrócone w części stanowiącej nadwyżkę powyżej Kosztów dostawy, skalkulowanych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje.

W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą.

Niezależnie od uprawnień konsumenta, przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia dostarczenia Produktu, na zasadach przewidzianych powyżej. W przypadku wprowadzenia akcji okresowego wydłużenia tego terminu, Sprzedawca poinformuje o tym na stronie Sklepu.

 

 1. Gwarancja i reklamacja

OKRES GWARANCJI

Roczna gwarancja na wszystkie produkty.

ZASADY GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, które pojawiły się w narzędziach z powodu wad materiałowych, produkcyjnych i których powstanie stwierdzono w czasie trwania gwarancji.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży produktu użytkownikowi. Za podstawę ustalenia tej daty przyjmuje się datę wskazaną w dowodzie zakupu.
3. Usunięcie usterek, które Gwarant uzna za objęte gwarancją, jest bezpłatne. Gwarant może, według własnego wyboru, naprawić lub wymienić urządzenie, które nie działa prawidłowo. Wymienione narzędzia lub części przechodzą na własność Gwaranta.
4. Reklamacje z tytułu niniejszej gwarancji można zgłaszać w czasie nieprzekraczającym okresu gwarancji. W tym celu należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sprzedającego reklamowane narzędzie wraz z informacją o dacie nabycia i nazwie produktu.
5. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na adres email: mielec@grawerstwo.net lub laser@grawerstwo.net nie później niż 5 dni roboczych od ujawnienia wady pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Zgłoszenie powinno zawierać opis usterki i okoliczności jej wystąpienia.
6. W ramach gwarancji nie jest przedłużany lub odnawiany okres gwarancyjny narzędzia.
7. GRAWERSTWO uznaje reklamację powiadamiając o tym Nabywcę w dowolnej formie lub pisemnie odmawia jej uznania.
8. GRAWERSTWO zobowiązany jest rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
9. Z niniejszej gwarancji zostają wyłączone:
Części podlegające zużyciu w wyniku użytkowania lub innego typu naturalnemu zużyciu, jak również wady, które pojawiły się w narzędziach na skutek zużycia wynikającego z użytkowania lub innego typu naturalnego zużycia.
Wszelkie produkty uważane za materiały eksploatacyjne i/lub podlegające zużyciu, chyba, że są oryginalnie zapakowane, i są zupełnie nowe i nieużytkowane.
Wady powstałe w narzędziach na skutek nieodpowiedniego zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub z powodu nienormalnych czynników środowiskowych, nietypowych warunków pracy, przeciążeń, lub nieodpowiednio prowadzonego czyszczenia i konserwacji.
Wady spowodowane zastosowaniem nieoryginalnych akcesoriów, wyposażenia lub części zamiennych, niepochodzących od Gwaranta.
Narzędzia, w których dokonano modyfikacji bądź uzupełnień.
Narzędzia, które dostarczono lub wysłano całkowicie lub częściowo zdemontowane nie podlegają gwarancji.
Drobne nieprawidłowości w stanie narzędzia, niemające wpływu na jego wartość i funkcjonowanie.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Niniejsza gwarancja stosuje się do sprzedaży do użytkowników końcowych w dowolnym kraju.

 

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami.

W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do rękojmi, a w przypadku jej udzielenia – również gwarancji, przy czym wyłączone są roszczenia odszkodowawcze. W pozostałym zakresie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty, utracone korzyści) powstałe w związku z niewykonaniem umowy (poza zwrotem ceny i kosztów dostawy), dostarczeniem wadliwych Produktów lub w związku z opóźnieniem w dostawie.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Klient dokonując rejestracji w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, jednak są one konieczne do obsługi Zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy oraz realizacji reklamacji.

Sprzedawca przetwarza podane mu w formularzu Zamówienia przez Klienta dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu obsługi Zamówień, zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi reklamacyjnej – za zgodą Klienta wyrażoną podczas składania Zamówienia. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje swoje zobowiązania wobec Klientów.

W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.

 

 1. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu ( 25.12.14r )

Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.