POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. DEFINICJE
1. Sprzedawca –Firmy:
GRAWERSTWO.WYRÓB PIECZĄTEK – Jan Madejczyk, ul. Korczaka 49b; 39-300 Mielec NIP: 817-100-36-76
oraz
GRAWERSTWO s.c. Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11; 39-300 Mielec, NIP: 8172053541,
które prowadząc działalność gospodarczą dokonują w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: WWW.GRAWERSTWO.NET
3. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Korzystanie z Sklepu jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Sklepu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Sklepu.
2. Dobra niematerialne – wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Sklepie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r., Nr 119, poz. 1410 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody wraz z określeniem ich zakresu. Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Sklepie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu są przetwarzane przez Firmy GRAWERSTWO.WYRÓB PIECZĄTEK – Jan Madejczyk, ul. Korczaka 49b; 39-300 Mielec NIP: 817-100-36-76
oraz GRAWERSTWO s.c. Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11; 39-300 Mielec, NIP: 8172053541, , które są administratorem tych danych na podstawie art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
3. Powierzone przez Użytkownika dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach:
3.1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
3.2. realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;
3.3. rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
3.4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze Sklepem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.
5. Użytkownik, powierzając swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Podane dane osobowe Użytkownik może samodzielnie edytować i usuwać poprzez ich modyfikację w odpowiedniej zakładce. Użytkownik może się również zwrócić do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia całego konta Użytkownika poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: mielec@grawerstwo.net lub laser@grawerstwo.net z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, a ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
1.1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
1.2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
1.3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
1.4. dokładne i aktualne;
1.5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
1.6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
1.7. bezpiecznie przechowywane;
1.8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
2. Dla bezpieczeństwa Użytkownika, należy pamiętać o:
2.1. ustanowieniu loginu i bezpiecznego, 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do konta Użytkownika, uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
2.2. wylogowaniu się po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu do koszyka itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony. Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, dostępnego w „Menu” umieszczonego w prawym górnym rogu Sklepu;
2.3. zachowaniu loginu i hasła do konta Użytkownika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
2.4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
2.5. korzystaniu ze strony i Sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych podawanych danych;
2.6. w razie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, zaleca się aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba, która będzie następnie korzystała z komputera.
5. INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES
1. Podczas korzystania ze Sklepu na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie jest wymagane każdorazowo wpisywanie loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia jego rozwijanie zgodnie z preferencjami Użytkowników.
2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
3. W trakcie korzystania ze Sklepu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze Sklepu, opuszczenia Sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
4. W Sklepie są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:
4.1. pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają jego prawidłowe działanie jak również, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisaniu na urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
4.2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
4.3. pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Sklep informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
4.4. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła, ponieważ zostaną wyświetlone produkty dostosowane do zainteresowań Użytkownika itp.;
4.5. pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzysta Użytkownik ze Sklepem.
5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. W razie braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Użytkownika należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu. Istnieje także możliwość usuwania plików cookies z urządzenia każdorazowo po zakończenia korzystania ze Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
6. Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, wyrażenie zgody aby pliki te zapisywane były na urządzeniu Użytkownika.
7. Sklep wykorzystuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych oraz nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące (SSL).
8. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.
2. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.